В момента НЯМА обявени електронни търгове.

Системата е в процес на актуализация съгласно измененията в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обн. ДВ, бр. 26/29.03.2019г.

Временно се преустановява регистрацията на нови клиенти в електронната система за реализация на дървесина на ЮЦДП град Смолян.